kola   kola   koks one   koks   wrah  
  sab 2   cakes   catae   lie one   limer  
  limer   4dz   tcp   scarf   orces  
  01